Plan marketingowy – czemu służy i jak powinien wyglądać?

Plan marketingowy – czemu służy i jak powinien wyglądać?

Każda firma oczekując wzrostu sprzedaży wyznacza sobie ambitne cele z terminami ich realizacji. Słupki sprzedaży muszą rosnąć. Jednak do realizacji celów biznesowych prowadzi wiele różnych dróg. Jak wybrać tę właściwą? Najlepiej ją dobrze zaplanować. To, w jaki sposób chcemy dojść do określonych wyników może okazać się znacznie ważniejszą informacją niż to, co chcemy osiągnąć.

Czym jest plan marketingowy?

Definicji planu marketingowego funkcjonuje naprawdę sporo. Mniej lub bardziej skomplikowane, sprowadzają się w zasadzie do jednego – to plan konkretnie sformułowanych działań marketingowych. Poza określeniem priorytetów w zakresie celów biznesowych i strategii marketingu firmy, powinien przedstawiać również konsekwencje finansowe tych działań. Plan marketingowy może dotyczyć konkretnych produktów czy usług lub całego asortymentu oraz być zróżnicowany zależnie od regionu. To doskonałe narzędzie do sprawnego zarządzania firmą. Służy nie tylko przedsiębiorcy i pracownikom. Jest skierowany również do potencjalnych inwestorów.
Istnieje schemat tworzenia planu, jednak z uwagi na ciągłą zmienność otoczenia, w której funkcjonują dzisiejsze biznesy musi on być elastyczny i na bieżąco aktualizowany, gdyż jego wytyczne z miesiąca na miesiąc mogą się zdezaktualizować.

Podstawowe elementy planu marketingowego

Planowanie marketingowe to niełatwy, wieloetapowy proces, który wymaga sprawnego łączenia wielu różnych danych. Podstawowymi celami każdego planu marketingowego są: analiza otoczenia i sytuacji w samej firmie, zaplanowanie sposobów i metod ingerencji w tę zastaną rzeczywistość wraz z opisem metod jej realizacji oraz kontrola wykonania i efektów. Cele te powinny uwzględniać potrzeby klientów oraz zasoby firmy i posiadane przez nią rozwiązania. Układ samego dokumentu zależy od potrzeb i specyfiki danego biznesu, a wzór planu marketingowego można stworzyć samodzielnie lub korzystając ze specjalistycznych stron pobrać gotowy szablon. Elementy, które powinien zawierać to:

  • wprowadzenie oraz krótkie streszczenie głównych założeń i istoty planu
  • analiza obecnej sytuacji – otoczenia, firmy, wyników SWOT, kluczowych danych
  • wyznaczone cele marketingowe – zamówienia, sprzedaż, zysk i inne
  • różne strategie marketingowe – metody realizacji celów
  • plan realizacji – ramy czasowe działań i zakresy odpowiedzialności
  • zasoby finansowe – koszty realizacji planu
  • regulacje aktualizacyjne i kontrolne – wprowadzanie korekt, monitorowanie

Pomimo, że plan marketingowy dla firmy b2b wymaga sporego nakładu pracy, wart jest zachodu z uwagi na pozytywne rezultaty, które pociąga za sobą jego wdrożenie.

Jakie korzyści przynosi plan marketingowy

Trudno przecenić rolę, jaką odegrać może dobrze przygotowana oraz starannie realizowana strategia dla osiągnięcia sukcesu przez firmę. Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i finansowych to nie tylko realny wzrost zysku czy budowanie zwrotu z inwestycji, ale też możliwość ubiegania się o dotację. Jasno określone cele wyznaczają kierunek rozwoju. Firma wie dokąd zmierza oraz jak ma to robić, co ułatwia jej unikanie zagrożeń. Kontrola i stały monitoring działań dają szansę na błyskawiczne dostrzeganie pojawiających się w otoczeniu nowych możliwości i wykorzystanie ich dla budowania przewagi konkurencyjnej. Trzeba tylko dobrze zaplanować strategię, a gdy rozpędzi się już maszyna marketingowa, można oczekiwać naprawdę spektakularnych efektów.

Dodaj komentarz