Niedotrzymanie terminu umowy przez dewelopera – jak postępować w takiej sytuacji?

Niedotrzymanie terminu umowy przez dewelopera – jak postępować w takiej sytuacji?

Podpisując umowę deweloperską, liczymy na to, że deweloper wywiąże się z terminów zawartych w dokumencie i zrealizuje całą inwestycję na czas. Niestety można spotkać się z sytuacjami, gdy deweloper nie przenosi własności lokalu w terminie, który został wskazany na umowie. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji jako nabywca lokalu możesz skorzystać z ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Potocznie zwana „ustawa deweloperska” to zabezpieczenie dla nabywcy lokalu przed nieterminowym deweloperem, który nie wywiązał się z zapisów zawartych w umowie. W przypadku niedotrzymania terminu możesz dochodzić swoich praw.

Ustawa deweloperska

W momencie, w którym deweloper nie wywiąże się z umowy i przenosi własność w innym terminie niż ten, który został ustalony w umowie, nabywca lokalu może dochodzić swoich praw dzięki ustawie deweloperskiej. Ta ustawa przewiduje kary umowne za niedotrzymanie terminu przez dewelopera. W treści umowy deweloperskiej powinny znaleźć się zapisy dotyczące wysokości kar umownych, które należą się nabywcy w razie opóźnienia w wykonaniu zobowiązań zawartych w umowie. Deweloper, który spóźni się z przeniesieniem własności lokalu, musi zatem zapłacić na rzecz nabywcy rekompensatę. Kara umowna jest więc pewnego rodzaju odszkodowaniem od dewelopera za opóźnienie w realizacji zapisów umowy.

Ile może wynosić kara umowna?

Deweloperzy nie mogą umieszczać w umowach deweloperskich zapisów, których celem jest ograniczenie wysokości kary umownej. Jest to niedozwolone i warto dokładnie wczytać się w zapisy zawarte w umowie, aby mieć pewność, że wszystkie zapisy są zgodne z prawem. Niedozwolone jest także niezawieranie w umowie deweloperskiej zapisów związanych z karą umowną. Brak kary umownej w dokumencie także jest sprzeczny z prawem. Każda umowa powinna zawierać szczegóły dotyczące wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy. Jeśli w umowie brakuje tego typu zapisów, to należy żądać od dewelopera wpisania tych postanowień w umowie.

Pomoc prawnika w przypadku niedotrzymania terminu umowy przez dewelopera

Jeśli deweloper, z którym podpisałeś umowę, nie dotrzymał terminów wskazanych w umowie, to możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika. Specjalista udzieli Ci wsparcia w trudnej sprawie i zajmie się poprowadzeniem sporu przeciwko deweloperowi. Jeśli deweloper nie będzie chciał dobrowolnie uiścić odszkodowania, to prawnik zajmie się skierowaniem sprawy na drogę sądową i uzyska dla Ciebie pieniądze za niedotrzymanie terminów umowy przez dewelopera.

Dodaj komentarz