Pieniądze dla niepełnosprawnych, prowadzących własną firmę

Pieniądze dla niepełnosprawnych, prowadzących własną firmę

Dofinansowanie firmy

O dofinansowanie można wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Aby uzyskać pomoc finansową z PFRON, musisz być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu. Ponadto trzeba posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Jeśli dopiero zakładasz firmę, możesz uzyskać jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Jest jednak pewien warunek – nie otrzymałeś wcześniej dotacji ze środków publicznych na ten cel. Wysokość takiego dofinansowania może wynieść maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli już prowadzisz firmę, możesz:

– ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

– starać się o dofinansowanie do wysokości 50 proc. oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności.

Wniosek składasz do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy.

Przy jego rozpatrywaniu, brane są pod uwagę m. in.:

– przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki

– popyt i podaż lokalnego rynku na planowana działalność

– twoje uprawnienia i kwalifikacje

– wysokość własnych środków, jakimi dysponujesz

Jeżeli decyzja będzie pozytywna, zostaniesz zaproszony na negocjacje warunków umowy, a następnie jej podpisanie. Ważne jest, że zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie.

Możesz również starać się o dofinansowanie kredytu bankowego

Możesz je otrzymać, jeżeli:

– nie korzystałeś z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona

– nie otrzymałeś bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziłeś tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Kolejną możliwością jest refundacja składki ZUS

Aby starać się o pieniądze na ten cel, musisz:

– mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

– opłacać obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne w całości i terminowo (maksymalne opóźnienie to 14 dni)

– nie mieć zaległości wobec PFRON większych niż 100 zł.

Następnie powinieneś zarejestrować się PFRON i wypełnić wniosek Wn-U-G. Musisz tez dostarczyć kopie aktualnych dokumentów potwierdzających m.in.: twoje dane personalne oraz nazwę, REGON i NIP firmy.

Dodaj komentarz